ചവച്ചു തുപ്പിയത് - കവിത: ക്രിസ്റ്റീന


ഒരുവൻ വെറ്റിലമുറുക്കുകയാണ്...
വെറ്റില.....
അടയ്ക്ക.....
ചുണ്ണാമ്പ് ......
പുകയില.......
അയാളുടെ വായിലെ സിംഹം
തന്റെ കൂർത്തനഖങൾ കൊണ്ട്
നാൽവർ സംഘത്തെ വലിച്ചുകീറി!
ആദ്യം ബാല്യം പിന്നെ കൗമാരം
യൗവനം,വാർദ്ധക്യം,
ഒടുവിൽ
അയാൾ ചവച്ചുതുപ്പിയത്
നിണമണിഞ്ഞ ഒരായിരം
സ്വപ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നു......

ക്രിസ്റ്റീന, I I I ബി.എ.മലയാളം, കെകെടിഎം കോളജ്, പുല്ലൂറ്റ്
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 comments:

Post a Comment